skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Zio, Enrico xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Modelling Framework to Assess Maintenance Policy Performance in Electrical Production Plants
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Modelling Framework to Assess Maintenance Policy Performance in Electrical Production Plants

Baraldi, Piero ; Compare, M ; Rossetti, G ; Zio, Enrico ; Despujols, A

Maintenance Modelling and Applications, pp.258-277

Toàn văn sẵn có

2
Knowledge-driven System Simulation for Scenario Analysis in Risk Assessment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-driven System Simulation for Scenario Analysis in Risk Assessment

Turati, Pietro ; Pedroni, Nicola ; Zio, Enrico

Knowledge in Risk Assessment and Management, pp.165-219

ISBN: 9781119317890 ; ISBN: 1119317894 ; DOI: 10.1002/9781119317906.ch8

Toàn văn sẵn có

3
Reliability Estimation by Advanced Monte Carlo Simulation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability Estimation by Advanced Monte Carlo Simulation

Zio, Enrico ; Pedroni, Nicola

Springer Series in Reliability Engineering, Simulation Methods for Reliability and Availability of Complex Systems, pp.3-39

Toàn văn sẵn có

4
Multiobjective Reliability Allocation in Multi-State Systems: Decision Making by Visualization and Analysis of Pareto Fronts and Sets
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective Reliability Allocation in Multi-State Systems: Decision Making by Visualization and Analysis of Pareto Fronts and Sets

Zio, Enrico ; Bazzo, R

Recent Advances in System Reliability, pp.195-208

DOI: 10.1007/978-1-4471-2207-4_14

Toàn văn sẵn có

5
Game-Theoretic Decision Making for the Resilience of Interdependent Infrastructures Exposed to Disruptions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game-Theoretic Decision Making for the Resilience of Interdependent Infrastructures Exposed to Disruptions

Fang, Yiping ; Zio, Enrico

Critical Infrastructure Security and Resilience - Theories, Methods, Tools and Technologies, pp.97-114

ISBN: 9783030000240 ; ISBN: 3030000249 ; DOI: 10.1007/978-3-030-00024-0_6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zio, Enrico
  2. Pedroni, Nicola
  3. Rossetti, G
  4. Fang, Yiping
  5. Turati, Pietro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...