skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zimmerman , A.R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi , G.N. ; Nkedi-Kizza , P. ; Li , Y. ; Zimmerman , A.R.

Environmental pollution, 2012, Vol.169, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee , A. ; Zimmerman , A.R. ; Harris , W.

Geoderma, 2011, Vol.163(3), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of a soil enzyme on iron-cyanide complex speciation and mineral adsorption

Zimmerman , A.R. ; Kang , D.H. ; Ahn , M.Y. ; Hyun , S. ; Banks , M.K.

Chemosphere, 2008, Vol.70, pp.1044-1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implication of hydraulic properties of bioremediated diesel-contaminated soil

Hyun , S. ; Ahn , M.Y. ; Zimmerman , A.R. ; Kim , M. ; Kim , J.G.

Chemosphere, 2008, Vol.71, pp.1646-1653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of catechol in the presence of a laccase and birnessite

Ahn , M.Y. ; Martinez , C.E. ; Archibald , D.D. ; Zimmerman , A.R. ; Bollag , J.M. ; Dec , J.

Soil biology & biochemistry, 2006, Vol.38, pp.1015-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0717

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman , A.R.
  2. Ahn , M.Y.
  3. Hyun , S.
  4. W. Harris
  5. Li , Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...