skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zimmerman, Ar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A. ; Lal, R. ; Zimmerman, A.R.

Science of The Total Environment, 07/2014, Vol.487, C, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G.N. ; Nkedi-Kizza, P. ; Li, Y. ; Zimmerman, A.R.

Environmental Pollution, 10/2012, Vol.169, C, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee , A. ; Zimmerman , A.R. ; Harris , W.

Geoderma, 2011, Vol.163(3), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Denitrification, nutrient regeneration and carbon mineralization in sediments of Galveston Bay, Texas, USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denitrification, nutrient regeneration and carbon mineralization in sediments of Galveston Bay, Texas, USA

Zimmerman, Ar ; Benner, R

Marine Ecology Progress Series, 1994, Vol.114, pp.275-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-8630 ; E-ISSN: 1616-1599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3354/meps114275

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman, Ar
  2. Zimmerman, A R
  3. Zimmerman, A
  4. Mukherjee, A.
  5. Nkedi-Kizza, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...