skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zilberman, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public-private sector linkages in research and development the case of US agriculture

Parker, Doug; Castillo, Federico ; Zilberman, David

American journal of agricultural economics, 2001, Vol.83(3), pp. 736-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of economic information in agriculture

Just, David R. ; Wolf, Steven A. ; Wu, Steve ; Zilberman, David;; Just, David R ; Wolf, Steven A ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(1), pp. 39-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of a public fund for environmental amenities a study of CRP contracts

Babcock, Bruce A ; Lakshminarayan, P. G ; Wu, Junjie ; Zilberman, David;; Babcock, Bruce A

American journal of agricultural economics, 1996, Vol.78(4), pp.961-971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zilberman, David
  2. David Zilberman
  3. P. G. Lakshminarayan
  4. Federico Castillo
  5. Castillo, Federico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...