skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hartung, Hp xóa Tác giả/ người sáng tác: Zielasek, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of brain macrophage/microglial respiratory chain enzyme activity in experimental autoimmune encephalomyelitis of the Lewis rat

Zielasek, Jürgen ; Reichmann, Heinz ; Künzig, Holger ; Jung, Stefan ; Hartung, Hans-Peter ; Toyka, Klaus Viktor

Neuroscience Letters, 1995, Vol.184(2), pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(94)11187-N

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventive but not therapeutic application of Rolipram ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in Lewis rats

Jung, Stefan ; Zielasek, Jürgen ; Köllner, Gabriele ; Donhauser, Torsten ; Toyka, Klaus ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 1996, Vol.68(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(96)00051-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective elimination of macrophages by dichlormethylene diphosphonate-containing liposomes suppresses experimental autoimmune neuritis

Jung, Stefan ; Huitinga, Ingeborg ; Schmidt, Beate ; Zielasek, Jürgen ; Dijkstra, Christine D ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Journal of the Neurological Sciences, 1993, Vol.119(2), pp.195-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; E-ISSN: 1878-5883 ; DOI: 10.1016/0022-510X(93)90134-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ganglioside administration on experimental autoimmune neuritis induced by peripheral nerve myelin or P 2-specific T cell lines

Zielasek, Jürgen ; Jung, Stefan ; Schmidt, Beate ; Ritter, Gerd ; Hartung, Hans-Peter ; Toyka, Klaus

Journal of Neuroimmunology, 1993, Vol.43(1), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(93)90080-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflammatory mediators in demyelinating disorders of the CNS and PNS

Hartung, Hans-Peter ; Jung, Stefan ; Stoll, Guido ; Zielasek, Jürgen ; Schmidt, Beate ; Archelos, Juan J ; Toyka, Klaus V

Journal of Neuroimmunology, 1992, Vol.40(2), pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(92)90134-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hartung, H.-P.
  2. Zielasek, J.
  3. Hartung, Hans-Peter
  4. Hartung, H P
  5. Zielasek, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...