skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhu, Xinfeng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead acetate trihydrate precursor route to synthesize novel ultrafine lead oxide from spent lead acid battery pastes

Sun, Xiaojuan ; Yang, Jiakuan ; Zhang, Wei ; Zhu, Xinfeng ; Hu, Yuchen ; Yang, Danni ; Yuan, Xiqing ; Yu, Wenhao ; Dong, Jinxin ; Wang, Haifeng ; Li, Lei ; Vasant Kumar, R. ; Liang, Sha

Journal of Power Sources, 10 December 2014, Vol.269, pp.565-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of nano-structured lead oxide from spent lead acid battery paste

Li, Lei ; Zhu, Xinfeng ; Yang, Danni ; Gao, Linxia ; Liu, Jianwen ; Kumar, R. Vasant ; Yang, Jiakuan

Journal of Hazardous Materials [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.12.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel ultrafine leady oxide prepared from spent lead pastes for application as cathode of lead acid battery

Yang, Danni ; Liu, Jianwen ; Wang, Qin ; Yuan, Xiqing ; Zhu, Xinfeng ; Li, Lei ; Zhang, Wei ; Hu, Yuchen ; Sun, Xiaojuan ; Kumar, R. Vasant ; Yang, Jiakuan

Journal of Power Sources, 1 July 2014, Vol.257, pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.01.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of iron doped lead oxide on the performance of lead acid batteries

Liu, Jianwen ; Yang, Danni ; Gao, Linxia ; Zhu, Xinfeng ; Li, Lei ; Yang, Jiakuan

Journal of Power Sources, 15 October 2011, Vol.196(20), pp.8802-8808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stannous sulfate as an electrolyte additive for lead acid battery made from a novel ultrafine leady oxide

Wang, Qin ; Liu, Jianwen ; Yang, Danni ; Yuan, Xiqing ; Li, Lei ; Zhu, Xinfeng ; Zhang, Wei ; Hu, Yucheng ; Sun, Xiaojuan ; Liang, Sha ; Hu, Jingping ; Kumar, R. Vasant ; Yang, Jiakuan

Journal of Power Sources, 1 July 2015, Vol.285, pp.485-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.03.125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A low-cost green approach for synthesis of lead oxide from waste lead ash for use in new lead-acid batteries

Zhang, Wei ; Tang, Gang ; Xiang, Xiaoqin ; Wang, Renyu ; Gao, Shuangquan ; Zhu, Xinfeng ; Zuo, Qiting

Chinese Journal of Chemical Engineering [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541 ; DOI: 10.1016/j.cjche.2018.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of basic lead oxide from spent lead acid battery paste via chemical conversion

Zhu, Xinfeng ; Li, Lei ; Sun, Xiaojuan ; Yang, Danni ; Gao, Linxia ; Liu, Jianwen ; Kumar, R. Vasant ; Yang, Jiakuan

Hydrometallurgy, April 2012, Vol.117-118, pp.24-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-386X ; DOI: 10.1016/j.hydromet.2012.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of pH on desulphurization of spent lead paste via hydrometallurgical process

Zhang, Wei ; Yang, Jiakuan ; Hu, Yuchen ; He, Xiong ; Zhu, Xinfeng ; Kumar, R. Vasant ; Yu, Wenhao ; Wang, Junxiong ; Li, Mingyang ; Liang, Sha ; Hu, Jingping ; Wu, Xu

Hydrometallurgy, September 2016, Vol.164, pp.83-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-386X ; DOI: 10.1016/j.hydromet.2016.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, X.
  2. Zhu, Xinfeng
  3. Yang, J.
  4. Yang, Jiakuan
  5. Yang, Danni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...