skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhu, Xiaojin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards a Universal Speech Interface
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Universal Speech Interface

Rosenfeld, Roni ; Zhu, Xiaojin ; Toth, Arthur ; Shriver, Stefanie ; Lenzo, Kevin ; Black, Alan W; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA School Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lenzo, Kevin
  2. Toth, Arthur
  3. Rosenfeld, Roni
  4. Black, Alan W
  5. Zhu, Xiaojin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...