skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Rights Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhu, Guobin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to minority language instruction in schools: negotiating competing claims in multinational China

Zhu, Guobin

Human Rights Quarterly, Nov, 2014, Vol.36(4), p.691-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, Guobin
  2. Zhu, GB

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...