skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou Zhongyu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistage and multidirectional electromagnetic forming method and device

LI Liang ; Qiu LI ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistage and multidirectional electromagnetic forming method and device

LI Liang ; Qiu LI ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic blank holder method suitable for high-speed forming

LI Liang ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...