skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Zong-Kui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber-ostracism and its relation to depression among Chinese adolescents: The moderating role of optimism

Niu, Geng-Feng ; Zhou, Zong-Kui ; Sun, Xiao-Jun ; Yu, Feng ; Xie, Xiao-Chun ; Liu, Qing-Qi ; Lian, Shuai-Lei

Personality and Individual Differences, 01 March 2018, Vol.123, pp.105-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2017.10.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilience moderates the relationship between ostracism and depression among Chinese adolescents

Niu, Geng-Feng ; Sun, Xiao-Jun ; Tian, Yuan ; Fan, Cui-Ying ; Zhou, Zong-Kui

Personality and Individual Differences, September 2016, Vol.99, pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2016.04.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mindfulness and sleep quality in adolescents: Analysis of rumination as a mediator and self-control as a moderator

Liu, Qing-Qi ; Zhou, Zong-Kui ; Yang, Xiu-Juan ; Kong, Fan-Chang ; Sun, Xiao-Jun ; Fan, Cui-Ying

Personality and Individual Differences, 01 February 2018, Vol.122, pp.171-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2017.10.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability and Change of Bullying Roles in the Traditional and Virtual Contexts: A Three-Wave Longitudinal Study in Chinese Early Adolescents

Chu, Xiao-Wei ; Fan, Cui-Ying ; Liu, Qing-Qi ; Zhou, Zong-Kui

Journal of Youth and Adolescence, 2018, Vol.47(11), pp.2384-2400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-018-0908-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-sectional age differences in dispositional optimism in Chinese children and adolescents

Zou, Rong ; Zhang, Dong-Jing ; Niu, Geng-Feng ; Xie, Xiao-Chun ; Fan, Cui-Ying ; Tian, Yuan ; Zhou, Zong-Kui

Personality and Individual Differences, November 2016, Vol.102, pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2016.06.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyberbullying victimization and symptoms of depression and anxiety among Chinese adolescents: Examining hopelessness as a mediator and self-compassion as a moderator

Chu, Xiao-Wei ; Fan, Cui-Ying ; Liu, Qing-Qi ; Zhou, Zong-Kui

Computers in Human Behavior, September 2018, Vol.86, pp.377-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2018.04.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile phone addiction and sleep quality among Chinese adolescents: A moderated mediation model

Liu, Qing-Qi ; Zhou, Zong-Kui ; Yang, Xiu-Juan ; Kong, Fan-Chang ; Niu, Geng-Feng ; Fan, Cui-Ying

Computers in Human Behavior, July 2017, Vol.72, pp.108-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.02.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived stress and mobile phone addiction in Chinese adolescents: A moderated mediation model

Liu, Qing-Qi ; Zhang, Dong-Jing ; Yang, Xiu-Juan ; Zhang, Chen-Yan ; Fan, Cui-Ying ; Zhou, Zong-Kui

Computers in Human Behavior, October 2018, Vol.87, pp.247-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2018.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived Parent-Adolescent Relationship, Perceived Parental Online Behaviors and Pathological Internet Use among Adolescents: Gender-Specific Differences

Qin-Xue, Liu ; Xiao-Yi, Fang ; Zhou, Zong-Kui ; Jin-Tao, Zhang ; Lin-Yuan, Deng

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e75642 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0075642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Zong-Kui
  2. Zhou, Z.-K.
  3. Zhou, Zk
  4. Fan, C.-Y.
  5. Fan, Cui-Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...