skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Yong xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional constraints on rights-based development: a case study on poverty eradication and minority way of life in the last hunters' community in China

Lundberg, Maria ; Zhou, Yong

Journal of Asian Public Policy, 22 December 2010, Vol.3(3), p.223-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-6234 ; E-ISSN: 1751-6242 ; DOI: 10.1080/17516234.2010.536332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional National Autonomy under Challenge: Law, Practice and Recommendations

Zhou, Yong ; Lundberg, Maria

International Journal on Minority and Group Rights, 2009, Vol.16(3), pp.269-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138819009X12474964197557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Predicament of Combining 'Regional' and 'National' Autonomy: A Group Rights Perspective

Zhou, Yong

International Journal on Minority and Group Rights, 2009, Vol.16(3), pp.329-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138819009X12474964197593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunting-Prohibition in the Hunters' Autonomous Area: Legal Rights of Oroqen People and the Implementation of Regional National Autonomy Law

Zhou, Yong ; Lundberg, Maria

International Journal on Minority and Group Rights, 2009, Vol.16(3), pp.349-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138819009X12474964197638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...