skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Xingshe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disorientation detection by mining GPS trajectories for cognitively-impaired elders

Lin, Qiang ; Zhang, Daqing ; Connelly, Kay ; Ni, Hongbo ; Yu, Zhiwen ; Zhou, Xingshe; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Pervasive and Mobile Computing, May 2015, Vol.19, pp.71-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192 ; E-ISSN: 1873-1589 ; DOI: 10.1016/j.pmcj.2014.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-domain community detection in heterogeneous social networks

Wang, Zhu ; Zhou, Xingshe ; Zhang, Daqing ; Yang, Dingqi ; Yu, Zhiyong; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Personal and Ubiquitous Computing, February 2014, Vol.18(2), pp.369-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0656-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding social relationship evolution by using real-world sensing data

You, Zhiwen ; Zhou, Xingshe ; Zhang, Daqing ; Schiele, Gregor ; Becker, Christian; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

World Wide Web, November 2013, Vol.16(5), pp.749-762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-145X ; E-ISSN: 1573-1413 ; DOI: 10.1007/s11280-012-0189-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-intrusive sleep pattern recognition with ubiquitous sensing in elderly assistive environment

Ni, Hongbo ; Wu, Shu ; Abdulrazak, Bessam ; Zhang, Daqing ; Ma, Xiaojuan ; Zhou, Xingshe; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Frontiers of Computer Science, December 2015, Vol.9(6), pp.966-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: 10.1007/s11704-015-4404-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology and tools for pervasive application development.(Research Article)(Report)

Tang, Lei ; Yu, Zhiwen ; Wang, Hanbo ; Zhou, Xingshe ; Duan, Zongtao

International Journal of Distributed Sensor Networks, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1550-1329

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunistic IoT : exploring the harmonious interaction between human and the internet of things

Guo, Bin ; Zhang, Daqing ; Wang, Zhu ; Yu, Zhiwen ; Zhou, Xingshe; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Journal of Network and Computer Applications, November 2013, Vol.36(6), pp.1531-1539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; E-ISSN: 1095-8592 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2012.12.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...