skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ag content on thermal stability and crystallization behavior of Zr–Cu–Ni–Al–Ag bulk metallic glass

Zhou, Wei ; Hou, Jixin ; Zhong, Zhaozhun ; Li, Jinfu

Journal of Non-Crystalline Solids, 1 March 2015, Vol.411, pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3093 ; DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2014.12.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. SpringerLink  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xie, Fei
  2. Murray, Kyle E.
  3. Zhang, Wang
  4. Minnick, Matthew D.
  5. Zhou, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...