skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Shiwei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Räumliche Verteilung von As, Cr, Pb, Cd, Cu und Zn im Wasser und Sediment eines vom Goldbergbau betroffenen Flusses ; Distribución espacial de As, Cr, Pb, Cd, Cu y Zn en agua y sedimento de un río impactado por minería de oro ; 金矿影响河流水体和沉积物中砷,铬,铅,镉,铜,锌的空间分布
Spatial Distribution of As, Cr, Pb, Cd, Cu, and Zn in the Water and Sediment of a River Impacted by Gold Mining

Zhang, Hua ; Yu, Jing ; Zhou, Shiwei

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(3), pp.206-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0254-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Sw
  2. Zhou, S.
  3. Zhang, H
  4. Zhou, Shiwei
  5. Zhang, Hua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...