skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Qixing xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperaccumulative Characteristics of Weed Species to Heavy Metals

Wei, Shuhe ; Zhou, Qixing ; Saha, Uttam

Water, Air, and Soil Pollution, 2008, Vol.192(1), pp.173-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9644-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relation of Relative Colloid Stability Ratio and Colloid Release in Two Lead-Contaminated Soils

Ma, Lena ; Dong, Yan ; Zhou, Qixing

Water, Air, and Soil Pollution, 2005, Vol.160(1), pp.343-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3386-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Environmentally Friendly Amendment on a Newly Found Accumulator Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC. Phytoremediating Cd-Contaminated Soil

Wei, Shuhe ; Zhan, Jie ; Zhou, Qixing ; Niu, Rongcheng

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2011, Vol.218(1-4), pp.479-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0661-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Anthracene (ANT) on Growth, Microcystin (MC) Production and Expression of MC Synthetase (mcy) Genes in Microcystis aeruginosa

Bi, Xiangdong ; Dai, Wei ; Zhou, Qixing ; Wang, Ying ; Dong, Shaojie ; Zhang, Shulin ; Qiao, Xiuting ; Zhu, Guoxia

Water, Air and Soil Pollution, Aug 2016, Vol.227(8), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-016-2956-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Qx
  2. Zhou, Qixing
  3. Zhou, Q.
  4. Wei, Shuhe
  5. Saha, Uttam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...