skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Chủ đề: Bond Strength xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, L-Q xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine – Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L.-N. ; Xie, H. ; Zhang, Z.-Y. ; Zhou, L.-Q. ; Jiao, K. ; Chen, J.-H. ; Pashley, D.H. ; Tay, F.R.

Journal of Dentistry, May 2015, Vol.43(5), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niu, L.-N.
  2. Zhou, L.-Q.
  3. Pashley, D.H.
  4. Jiao, K
  5. Zhou, L-Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...