skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Jizhong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overexpression of a BAHD acyltransferase, OsAt10, alters rice cell wall hydroxycinnamic acid content and saccharification.(Report)

Bartley, Laura E. ; Peck, Matthew L. ; Kim, Sung - Ryul ; Ebert, Berit ; Manisseri, Chithra ; Chiniquy, Dawn M. ; Sykes, Robert ; Gao, Lingfang ; Rautengarten, Carsten ; Vega - Sanchez, Miguel E. ; Benke, Peter I. ; Canlas, Patrick E. ; Cao, Peijian ; Brewer, Susan ; Lin, Fan ; Smith, Whitney L. ; Zhang, Xiaohan ; Keasling, Jay D. ; Jentoff, Rolf E. ; Foster, Steven B. ; Zhou, Jizhong ; Ziebell, Angela ; An, Gynheung ; Scheller, Henrik V. ; Ronald, Pamela C.

Plant Physiology, April, 2013, Vol.161(4), p.1615(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome dynamics of Deinococcus radiodurans recovering from ionizing radiation.(Abstract)

Liu, Yongqing ; Zhou, Jizhong ; Omelchenko, Marina V. ; Beliaev, Alex S. ; Venkateswaran, Amudhan ; Stair, Julia ; Wu, Liyou ; Thompson, Dorothea K. ; Xu, Dong ; Rogozin, Igor B. ; Gaidamakova, Elena K. ; Zhai, Min ; Makarova, Kira S. ; Koonin, Eugene V. ; Daly, Michael J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 1, 2003, Vol.100(7), p.4191(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global profiling of Shewanella oneidensis MR-1: expression of hypothetical genes and improved functional annotations.(Author Abstract)

Kolker, Eugene ; Picone, Alex F. ; Galperin, Michael Y. ; Romine, Margaret F. ; Higdon, Roger ; Makarova, Kira S. ; Kolker, Natali ; Anderson, Gordon A. ; Qiu, Xiaoyun ; Auberry, Kenneth J. ; Babnigg, Gyorgy ; Beliaev, Alex S. ; Edlefsen, Paul ; Elias, Dwayne A. ; Gorby, Yuri A. ; Holzman, Ted ; Klappenbach, Joel A. ; Konstantinidis, Konstantinos T. ; Land, Miriam L. ; Lipton, Mary S. ; Mccue, Lee - Ann ; Monroe, Matthew ; Pasa - Tolic, Ljiljana ; Pinchuk, Grigoriy ; Purvine, Samuel ; Serres, Margrethe H. ; Tsapin, Sasha ; Zakrajsek, Brian A. ; Zhu, Wenhong ; Zhou, Jizhong ; Larimer, Frank W. ; Lawrence, Charles E. ; Riley, Monica ; Collart, Frank R. ; Yates, John R. , Iii ; Smithe, Richard D. ; Giometti, Carol S. ; Nealson, Kenneth H. ; Fredrickson, James K. ; Tiedje, James M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 8, 2005, Vol.102(6), p.2099(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Function of periplasmic hydrogenases in the sulfate-reducing bacterium Desulfovibrio vulgaris Hildenborough.(Report)

Caffrey, Sean M. ; Park, Hyung - Soo ; Voordouw, Johanna K. ; He, Zhili ; Zhou, Jizhong ; Voordouw, Gerrit

Journal of Bacteriology, Sept, 2007, Vol.189(17-18), p.6159(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrite reductase genes (nirK and nirS) as functional markers to investigate diversity of denitrifying bacteria in Pacific Northwest marine sediment communities

Braker, Gesche ; Shou, Jizhong ; Wu, Liyou ; Devol, Allan H. ; Tiedje, James M.

Applied and Environmental Microbiology, May, 2000, Vol.66(5), p.2096(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological Roles of ArcA, Crp, and EtrA and Their Interactive Control on Aerobic and Anaerobic Respiration in Shewanella oneidensis

Gao, Haichun ; Wang, Xiaohu ; Yang, Zamin ; Chen, Jingrong ; Liang, Yili ; Chen, Haijiang ; Palzkill, Timothy ; Zhou, Jizhong

PLoS One, Dec 2010, Vol.5(12), p.e15295 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0015295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems

Reganold, John ; Andrews, Preston ; Reeve, Jennifer ; Carpenter-Boggs, Lynne ; Schadt, Christopher ; Alldredge, J ; Ross, Carolyn ; Davies, Neal ; Zhou, Jizhong

PLoS One, Sep 2010, Vol.5(9), p.e12346 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2004  (1)
 3. 2005đến2006  (1)
 4. 2007đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Jizhong
 2. Zhou, Jz
 3. Makarova, Kira S.
 4. Wu, Liyou
 5. Tiedje, James M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...