skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture features of a silicon-dispersed aluminium alloy extruded from rapidly solidified powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4541-4548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical response and structural development during the hot extrusion of a rapidly solidified Al-20Si-7.5Ni-3Cu-1Mg alloy powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(14), pp.3856-3868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00545468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the hot-working behaviour of a P/M Al-20Si-7.5Ni-3Cu-1Mg alloy by hot torsion

Zhou, J. ; Duszczyk, J. ; Korevaar, B. ; Verlinden, B.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4247-4260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, J
  2. Duszczyk, J
  3. Korevaar, B.M
  4. Korevaar, B. M.
  5. Korevaar, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...