skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Virology xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhong-Jie Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D1.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li-Liang Wei
  2. Li-Ying Shi
  3. Ting-Ting Jiang
  4. Chong Wang
  5. Ji-Cheng Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...