skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhong, Hui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Groundwater Quality in CKDu Affected Areas of Sri Lanka: Implications for Drinking Water Treatment

Cooray, Titus ; Wei, Yuansong ; Zhong, Hui ; Zheng, Libing ; Weragoda, Sujithra ; Weerasooriya, Rohan

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, Vol.16(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph16101698

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Zheng, L.
  3. Wei, Ys
  4. Hui Zhong
  5. Weragoda, Sujithra K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...