skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zheng, Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of metals from lead-zinc mine tailings using bioleaching and followed by sulfide precipitation

Ye, Maoyou ; Li, Guojian ; Yan, Pingfang ; Ren, Jie ; Zheng, Li ; Han, Dajian ; Sun, Shuiyu ; Huang, Shaosong ; Zhong, Yujian

Chemosphere, October 2017, Vol.185, pp.1189-1196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioleaching combined brine leaching of heavy metals from lead-zinc mine tailings: Transformations during the leaching process

Ye, Maoyou ; Yan, Pingfang ; Sun, Shuiyu ; Han, Dajian ; Xiao, Xiao ; Zheng, Li ; Huang, Shaosong ; Chen, Yun ; Zhuang, Shengwei

Chemosphere, February 2017, Vol.168, pp.1115-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.10.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of corresponding resistance genes in the water of fish tanks with multiple stresses of antibiotics and heavy metals

He, Xiaolin ; Xu, Yanbin ; Chen, Jinliang ; Ling, Jiayin ; Li, Yafei ; Huang, Lu ; Zhou, Xiao ; Zheng, Li ; Xie, Guangyan

Water Research, 1 November 2017, Vol.124, pp.39-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.07.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of tetracycline resistance genes and AmpC β-lactamase genes in representative non-urban sewage plants and correlations with treatment processes and heavy metals

Xu, Yan-Bin ; Hou, Mao-Yu ; Li, Ya-Fei ; Huang, Lu ; Ruan, Jing-Jing ; Zheng, Li ; Qiao, Qing-Xia ; Du, Qing-Ping

Chemosphere, March 2017, Vol.170, pp.274-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of kinetics and operating parameters for the bioleaching of heavy metals from sewage sludge, using co-inoculation of two Acidithiobacillus species

Li, Haifei ; Ye, Maoyou ; Zheng, Li ; Xu, Yanbin ; Sun, Shuiyu ; Du, Qingping ; Zhong, Yujian ; Ye, Shengjun ; Zhang, Dongsheng

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, May 2018, Vol.2017(2), pp.390-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 29851391 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2018.167

Toàn văn sẵn có

6
Bioleaching combined brine leaching of heavy metals from lead-zinc mine tailings: Transformations during the leaching process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioleaching combined brine leaching of heavy metals from lead-zinc mine tailings: Transformations during the leaching process

Ye, Maoyou ; Yan, Pingfang ; Sun, Shuiyu ; Han, Dajian ; Xiao, Xiao ; Zheng, Li ; Huang, Shaosong ; Chen, Yun ; Zhuang, Shengwei

Chemosphere, 02/2017, Vol.168, C, pp.1115-1125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.095

Toàn văn sẵn có

7
Removal of metals from lead-zinc mine tailings using bioleaching and followed by sulfide precipitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of metals from lead-zinc mine tailings using bioleaching and followed by sulfide precipitation

Ye, Maoyou ; Li, Guojian ; Yan, Pingfang ; Ren, Jie ; Zheng, Li ; Han, Dajian ; Sun, Shuiyu ; Huang, Shaosong ; Zhong, Yujian

Chemosphere, 10/2017, Vol.185, C, pp.1189-1196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.07.124

Toàn văn sẵn có

8
Evolution of corresponding resistance genes in the water of fish tanks with multiple stresses of antibiotics and heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of corresponding resistance genes in the water of fish tanks with multiple stresses of antibiotics and heavy metals

He, Xiaolin ; Xu, Yanbin ; Chen, Jinliang ; Ling, Jiayin ; Li, Yafei ; Huang, Lu ; Zhou, Xiao ; Zheng, Li ; Xie, Guangyan

Water Research, 11/2017, Vol.124, C, pp.39-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00431354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2017.07.048

Toàn văn sẵn có

9
Distribution of tetracycline resistance genes and AmpC β-lactamase genes in representative non-urban sewage plants and correlations with treatment processes and heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of tetracycline resistance genes and AmpC β-lactamase genes in representative non-urban sewage plants and correlations with treatment processes and heavy metals

Xu, Yan-Bin ; Hou, Mao-Yu ; Li, Ya-Fei ; Huang, Lu ; Ruan, Jing-Jing ; Zheng, Li ; Qiao, Qing-Xia ; Du, Qing-Ping

Chemosphere, 03/2017, Vol.170, C, pp.274-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.027

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Heavy Metals and Other Water Quality Parameters From the South China Sea

Li, Jingxi ; Zheng, Li ; Yin, Xiaofei ; Chen, Junhui ; Han, Bin ; Wang, Jiangtao

Analytical Letters, 01 January 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2719 ; E-ISSN: 1532-236X ; DOI: 10.1080/00032719.2014.936020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of recycling technology to recover valuable metals from lithium primary and ion batteries

Joo, Sung-Ho ; Shin, Shun-Myung ; Shin, Dong-Ju ; Wang, Jei-Pil; Salvendy, Gavriel (Editor) ; Zheng, Li (Editor)

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, February 2015, Vol.229(1_suppl), pp.212-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4054 ; E-ISSN: 2041-2975 ; DOI: 10.1177/0954405414567521

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Optimization of kinetics and operating parameters for the bioleaching of heavy metals from sewage sludge, using co-inoculation of two Acidithiobacillus species
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of kinetics and operating parameters for the bioleaching of heavy metals from sewage sludge, using co-inoculation of two Acidithiobacillus species

Li, Haifei ; Ye, Maoyou ; Zheng, Li ; Xu, Yanbin ; Sun, Shuiyu ; Du, Qingping ; Zhong, Yujian ; Ye, Shengjun ; Zhang, Dongsheng

Water Science and Technology, 05/31/2018, Vol.2017(2), pp.390-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.167

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of trace metals and analysis of arsenic species in tropical marine fishes from Spratly islands

Li, Jingxi ; Sun, Chengjun ; Zheng, Li ; Jiang, Fenghua ; Wang, Shuai ; Zhuang, Zhixia ; Wang, Xiaoru

Marine Pollution Bulletin, 15 September 2017, Vol.122(1-2), pp.464-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Influence and Mechanism of Different pH Values of Extractant on the Leachability of Heavy Metals in Industrial Sewage Sludge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence and Mechanism of Different pH Values of Extractant on the Leachability of Heavy Metals in Industrial Sewage Sludge

Liu, Jing Yong ; Sun, Shui Yu ; Xu, Yan Bin ; Zheng, Li ; Huang, Shao Song

Advanced Materials Research, 2/2011, Vol.197-198, pp.1000-1004 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-8985 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.197-198.1000

Toàn văn không sẵn có

15
Mechanisms and Effects of Extraction Time on the Leachability of Heavy Metals in Sewage Sludge from Guangzhou
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms and Effects of Extraction Time on the Leachability of Heavy Metals in Sewage Sludge from Guangzhou

Liu, Jing Yong ; Sun, Shui Yu ; Xu, Yan Bin ; Zheng, Li ; Huang, Shao Song

Advanced Materials Research, 2/2011, Vol.197-198, pp.1771-1775 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-8985 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.197-198.1771

Toàn văn không sẵn có

16
Determination of trace metals and analysis of arsenic species in tropical marine fishes from Spratly islands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of trace metals and analysis of arsenic species in tropical marine fishes from Spratly islands

Li, Jingxi ; Sun, Chengjun ; Zheng, Li ; Jiang, Fenghua ; Wang, Shuai ; Zhuang, Zhixia ; Wang, Xiaoru

Marine Pollution Bulletin, 09/2017, Vol.122(1-2), pp.464-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025326X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.06.017

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shock-induced chemical reaction behaviour of Al/Ni composites by cold rolling and powder compaction.(Metals)

Xiong, Wei ; Zhang, Xianfeng ; Zheng, Li ; Bao, Kuo ; Chen, Haihua ; Guan, Zhongwei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(8), p.6651(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03357-3

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable Isolated Metal Atoms as Active Sites for Photocatalytic Hydrogen Evolution

Xing, Jun ; Chen, Jian Fu ; Li, Yu Hang ; Yuan, Wen Tao ; Zhou, Ying ; Zheng, Li Rong ; Wang, Hai Feng ; Hu, P. ; Wang, Yun ; Zhao, Hui Jun ; Wang, Yong ; Yang, Hua Gui

Chemistry – A European Journal, 17 February 2014, Vol.20(8), pp.2138-2144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201303366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgranular shearing introduced brittlement of Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr alloy with full lamellar structure at room temperature.(Report)

Qin, Dongyang ; Lu, Yafeng ; Liu, Qian ; Zheng, Li ; Zhou, Lian

Materials Science & Engineering A, June 10, 2013, Vol.572, p.19(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of antibiotic resistance genes in landfill leachate treatment plant and its effluent-receiving soil and surface water

Zhang, Xiao-Hua ; Xu, Yan-Bin ; He, Xiao-Lin ; Huang, Lu ; Ling, Jia-Yin ; Zheng, Li ; Du, Qing-Ping

Environmental Pollution, November 2016, Vol.218, pp.1255-1261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.08.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (56)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zheng, Li
 2. Zheng, L
 3. Sun, Shuiyu
 4. Xu, Yan-Bin
 5. Li, Jingxi

theo chủ đề:

 1. Engineering
 2. Metals
 3. China
 4. Chemistry
 5. Zinc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...