skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhaomin Dong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainties in human health risk assessment of environmental contaminants: A review and perspective

Zhaomin Dong ; Yanju Liu ; Luchun Duan ; Dawit Bekele ; Ravi Naidu

Environment International, 01 December 2015, Vol.85, pp.120-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pooled Data Analysis to Determine the Relationship between Selected Metals and Arsenic Bioavailability in Soil

Kaihong Yan ; Ravi Naidu ; Yanju Liu ; Ayanka Wijayawardena ; Luchun Duan ; Zhaomin Dong

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 April 2018, Vol.15(5), p.888 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph15050888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using publicly available data, a physiologically-based pharmacokinetic model and Bayesian simulation to improve arsenic non-cancer dose-response

Zhaomin Dong ; Cuixia Liu ; Yanju Liu ; Kaihong Yan ; Kirk T. Semple ; Ravi Naidu

Environment International, 01 July 2016, Vol.92, pp.239-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues raised by the reference doses for perfluorooctane sulfonate and perfluorooctanoic acid

Zhaomin Dong ; Md Mezbaul Bahar ; Joytishna Jit ; Bruce Kennedy ; Brian Priestly ; Jack Ng ; Dane Lamb ; Yanju Liu ; Luchun Duan ; Ravi Naidu

Environment International, 01 August 2017, Vol.105, pp.86-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of ageing and soil properties on the oral bioavailability of benzo[a]pyrene using a swine model

Luchun Duan ; Thavamani Palanisami ; Yanju Liu ; Zhaomin Dong ; Megharaj Mallavarapu ; Tim Kuchel ; Kirk T. Semple ; Ravi Naidu

Environment International, 01 September 2014, Vol.70, pp.192-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of oral bioavailability of benzo[a]pyrene in soils using rat and swine and the implications for human health risk assessment

Luchun Duan ; Ravi Naidu ; Yanju Liu ; Zhaomin Dong ; Megharaj Mallavarapu ; Paul Herde ; Tim Kuchel ; Kirk T. Semple

Environment International, 01 September 2016, Vol.94, pp.95-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis to correlate lead bioavailability and bioaccessibility and predict lead bioavailability

Zhaomin Dong ; Kaihong Yan ; Yanju Liu ; Ravi Naidu ; Luchun Duan ; Ayanka Wijayawardena ; Kirk T. Semple ; Mohammad Mahmudur Rahman

Environment International, 01 July 2016, Vol.92, pp.139-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling Health Risk and Speciation of Arsenic from Groundwater in Rural Areas of Punjab, Pakistan

Muhammad Bilal Shakoor ; Nabeel Khan Niazi ; Irshad Bibi ; Mohammad Mahmudur Rahman ; Ravi Naidu ; Zhaomin Dong ; Muhammad Shahid ; Muhammad Arshad

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 October 2015, Vol.12(10), pp.12371-12390 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph121012371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ravi Naidu
  2. Zhaomin Dong
  3. Yanju Liu
  4. Luchun Duan
  5. Kirk T. Semple

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...