skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhao Xun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车转向系统
Automobile steering system

LI Liang ; Zhao Xun ; Wang Dongliang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车无钥匙控制系统
Keyless control system of automobile

LI Liang ; LI Chenfeng ; Zhao Xun ; GAO Xiang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种液压制动系统
Hydraulic braking system

LI Liang ; Zhao Xun ; Yu Wei ; GAO Xiang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种机电式制动助力器系统
Electromechanical brake booster system

LI Liang ; Zhao Xun ; Yu Wei ; GAO Xiang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的新型减压阀
A novel relief pressure valve for among vehicle electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; Yu Wei ; GAO Xiang ; Qi Xiaowei

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制中的新型增压阀
A novel pressure -increasing valves for among automotive electronics stable control

Zhao Xun ; LI Liang ; GAO Xiang ; Qi Xiaowei ; Yu Wei

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车制动控制方法及装置
Vehicle braking control method and device

Zhao Xun ; LI Liang ; Liu Qi ; Yu Wei ; LI Chenfeng

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的增压阀
A pressure -increasing valves for among vehicle electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; GAO Xiang ; Yu Wei ; Qi Xiaowei

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automobile brake wheel cylinder pressure real-time monitoring and collecting system

LI Liang ; Wang Yuehui ; Ran Xu ; Chen Jie ; Jia Gang ; Zhao Xun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

防跑偏汽车制动结构及汽车
Running deflecting proof automobile brake structure and automobile

Zhao Xun ; Cheng Shuo ; LI Liang ; LI Chenfeng ; Liu Binhao

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制中的新型增压阀
Novel pressure increasing valve for automotive electronic stability control

Zhao Xun ; LI Liang ; GAO Xiang ; Qi Xiaowei ; Yu Wei

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的吸入阀
Suction valve for automobile electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; Qi Xiaowei ; GAO Xiang ; Yu Wei

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于电子稳定性控制系统的汽车盘式制动器除水方法
Water removal method of automobile disc brakes based on electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; LI Chenfeng ; Zhang Zhe ; Yu Wei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的新型减压阀
Novel pressure reducing valve used in vehicle electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; Yu Wei ; GAO Xiang ; Qi Xiaowei

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种保持增减压速率致性的汽车电子稳定控制系统
Automotive electronic stability control system capable of keeping pressure increase and decreasing rate consistency

Zhao Xun ; LI Liang ; Yu Wei ; Qi Xiaowei ; GAO Xiang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的增压阀
Pressure increasing valve used for vehicle electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; GAO Xiang ; Yu Wei ; Qi Xiaowei

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于汽车电子稳定控制系统中的吸入阀
A inlet valve for among vehicle electronic stability control system

Zhao Xun ; LI Liang ; Qi Xiaowei ; GAO Xiang ; Yu Wei

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种车道识别补偿方法和装置
Lane identification compensation method and device

Zhao Xun ; LI Liang ; Liu Qi ; Chen Baiming ; Zhang Wenhao

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load sensing transmission mechanism and brake system having load sensing transmission mechanism

LI Liang ; LI Chenfeng ; Zhao Xun ; Ran Xu ; Yu Wei ; LI Hui

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance test method of hydraulic control unit of car brake system

LI Chenfeng ; LI Liang ; Zhao Xun ; GAO Xiang ; LI Hui ; Song Jian

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhao Xun
  2. LI Liang
  3. Yu Wei
  4. GAO Xiang
  5. Qi Xiaowei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...