skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Qin, Yan-Wen xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhao, Yan-Min xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the tidal reach and its adjacent sea estuary of Daliaohe area, China

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Ma, Ying-Qun ; Zhao, Yan-Min ; Shi, Yao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2014, Vol.35(9), pp.3336-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25518649 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal-spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the upper reaches of Hunhe River (Qingyuan section), northeast China

Ma, Ying-Qun ; Shi, Yao ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Zhao, Yan-Min ; Zhang, Lei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2014, Vol.35(1), pp.108-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24720193 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ma, Y.-Q.
  2. Zhao, Yan-Min
  3. Qin, Yan-Wen
  4. Shi, Y.
  5. Zhao, Y.-M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...