skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhao, Yan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitting corrosion behavior in novel Mn-N alloyed lean duplex stainless steel containing Cu.(Metals)

Zhao, Yan ; Liu, Xin ; Li, Xin ; Wang, Yuan ; Zhang, Weina ; Liu, Zhenyu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(1), p.824(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1516-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrathin alumina membranes for the fabrication of blackberry-like gold nanostructure arrays

Zhao, Yan ; Xu, Jiayu ; Feng, Chao ; Yan, Yinzhou

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16122-16131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2769-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of plastic straining on the corrosion resistance of TRIP-aided lean duplex stainless steels.(Metals)

Zhao, Yan ; Wang, Yuan ; Li, Xin ; Zhang, Weina ; Tang, Shuai ; Liu, Zhenyu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(12), p.9258(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2196-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexamethylenetetramine-assisted hydrothermal synthesis of octahedral nickel ferrite oxide nanocrystallines with excellent supercapacitive performance.(Energy Materials)

Hua, Mingqing ; Xu, Le ; Cui, Fen ; Lian, Jiabiao ; Huang, Yunpeng ; Bao, Jian ; Qiu, Jingxia

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), p.7621(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2052-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhao, Yan
  2. Zhao, Y
  3. Liu, Zhenyu
  4. Li, Xin
  5. Zhang, Weina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...