skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhao, Suisheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Competition in East Asia (Book Review)

Arase, David

The Journal of Politics, 01 February 1999, Vol.61(1), pp.283-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2647814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shiraishi, Takashi
  2. Katzenstein, Peter
  3. David Arase
  4. Zhao, Suisheng
  5. Arase, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...