skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhao, Linjie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-loaded NiCuSiO2 catalysts for methane decomposition to prepare hydrogen and carbon filaments

Li, Jiamao ; Dong, Liang ; Xiong, Liangping ; Yang, Yong ; Du, Yang ; Zhao, Linjie ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

International Journal of Hydrogen Energy, 27 July 2016, Vol.41(28), pp.12038-12048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methane decomposition over high-loaded Ni-Cu-SiO2 catalysts

Li, Jiamao ; Zhao, Linjie ; He, Jianchao ; Dong, Liang ; Xiong, Liangping ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

Fusion Engineering and Design, December 2016, Vol.113, pp.279-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2016.06.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen production by methane decomposition over NiCuSiO 2 catalysts: effect of temperature on catalyst deactivation

Li, Jiamao ; Xiao, Chao ; Xiong, Liangping ; Chen, Xiaojun ; Zhao, Linjie ; Dong, Liang ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

RSC Advances, 2016, Vol.6(57), pp.52154-52163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c6ra05782a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...