skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhao, Jingjing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Esteem as Mediator and Moderator of the Relationship Between Social Support and Subjective Well-Being Among Chinese University Students

Kong, Feng ; Zhao, Jingjing ; You, Xuqun

Social Indicators Research, 1 May 2013, Vol.112(1), pp.151-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-efficacy Mediates the Association Between Shyness and Subjective Well-Being: The Case of Chinese Collage Students

Wang, Junni ; Zhao, Jingjing ; Wang, Yonghui

Social Indicators Research, 1 March 2014, Vol.119(1), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...