skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang Tao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

영역 인식 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR REGION IDENTIFICATION

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지문 인식 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체
FINGERPRINT RECOGNITION METHOD AND APPARATUS

Zhang Tao ; Wang Pingze ; Zhang Shengkai

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图片处理方法及装置
Picture processing method and apparatus

Zhang Tao ; Wan Shaohua ; Zhang Xuhua

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifier construction method and device and image processing method and device

Zhang Tao ; Wang Pingze ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarized synthetic aperture radar (SAR) image classification method based on Freeman decomposition and data distribution characteristics

Wang Shuang ; Hou Xiaojin ; LI Chongqian ; LI Tingting ; Liu Yachao ; MA Wenping ; MA Jingjing ; Liu Kun ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

영역 인식 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR AREA IDENTIFICATION

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于快速随机Radon变换的无人机视觉巡线方法
Visual line inspection method of unmanned aerial vehicle based on fast and random Radon transformation

Huang He ; Wang Ping ; Zhang Tao ; Wang Guiping ; Xu Zhe ; Lei Xu ; Guo Lu ; Huang Ying ; LI Yanbei ; Kong Yitian ; Wang Huifeng ; Chen Zhiqiang ; Yuan Dongliang ; Hu Kaiyi

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region identification method and device

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for accurately and efficiently extracting human head ellipse and detecting shielded human face

Yang Jie ; Zhang Xihao ; Zhou Lin ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for recognizing human face

Zhang Tao ; Long Fei ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and terminal device for retargeting images

Wang Lin ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region identification method and device

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICE FOR CHARACTER AREA IDENTIFICATION

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于深度学习的跨模态主题相关性建模方法
Cross-modal subject correlation modeling method based on deep learning

Zhang Yuejie ; Cheng Yong ; Liu Zhixin ; Jin Cheng ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region identification method and device

Long Fei ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for recognizing characters in image

Long Fei ; Chen Zhijun ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image repositioning method, device and terminal

Wang Lin ; Zhang Tao ; Chen Zhijun

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

物料存储系统和物料提取方法
Material storage system and material extraction method

Huang Jingshan ; Zhang Tao ; Jiang Denian

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于监控机器人检测车辆乱停的方法
Method for detecting disordered parking of vehicle by monitoring robot

LI Bangyu ; Xu Fang ; Zou Fengshan ; Jiang Nan ; Chen Liang ; Pan Xin ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sight line direction recognition method and device

GAO Yi ; Wang Hongqiang ; Zhang Tao ; Ge Yunyuan

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Tao
  2. Chen Zhijun
  3. Long Fei
  4. Wang Pingze
  5. Wang Lin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...