skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang Shaohua xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于矩阵选通TR组件幅相的测试方法
Method for testing amplitude and phase of TR module based on matrix gating

Tan Bo ; Zhang Jie ; Zhang Jing ; Zhang Wenbao ; Wu Huaiqi ; Zhang Shaohua ; Yan Weiqin

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Shaohua
  2. Zhang Jing
  3. Yan Weiqin
  4. Tan Bo
  5. Zhang Wenbao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...