skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Fei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clamping device capable of replacing flange piece bolts under pressure

LI Liang ; Ding Baoxin ; Zhang Fei

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯救援的方法、装置、计算机设备和存储介质
Elevator rescue method and device, computer device and storage medium

Hu Feihui ; LI Liang ; Zhang Fei

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯井道防渗水结构及防水电梯系统
Elevator well prevention of seepage water structure and waterproof elevator system

Zhuang Xuqiang ; LI Liang ; Zhang Fei

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote updating method and system for elevator control program

LI Liang ; Zhong Zhaofeng ; Zhang Fei ; Zhuang Xuqiang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯及机器人乘梯的方法和装置
Elevator and robot elevator taking method and device

Liu Xiwang ; LI Liang ; Guo Yaping ; Zhang Fei

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevator passenger trapping failure monitoring system

LI Liang ; Zhong Zhaofeng ; Zhang Fei ; Zhuang Xuqiang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

召梯响应的方法及装置
Elevator calling responding method and device

Huang Dong ; LI Jiyuan ; Zhang Fei ; LI Liang ; Zhong Zhaofeng

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for detecting elevator failures

Jiang Rongtian ; LI Liang ; Zhang Fei ; Wang Yinghui ; LI Jiyuan ; Zhong Zhaofeng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电梯智能预调度方法及系统
Intelligent pre-dispatching method and system for elevator

LI Wenhai ; LI Liang ; Chen Yanming ; Zhang Fei ; Zhuang Xuqiang ; Jiang Rongdian

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯视频动态存储方法及其系统
Dynamic elevator video storage method and system

LI Liang ; LI Wenhai ; Zhang Fei ; Zhong Zhaofeng ; Guo Weiwen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电梯数据采集方法及装置
Elevator data acquisition method and device

Lin Chuangzhou ; Zhang Fei ; LI Liang ; LI Jiyuan ; Bo Mingxin ; Zhong Zhaofeng

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevator access control system based on bluetooth and elevator access dispatching method

LI Liang ; Zhang Fei ; Guo Weiwen ; Zhong Zhaofeng ; LI Yongjiang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电梯性能的检测方法及装置
Detection method and device for performance of elevator

Lin Chuangzhou ; Zhang Fei ; LI Liang ; Zhong Zhaofeng ; Guo Weiwen ; LI Jiyuan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevator control system and control method thereof

Zhong Zhaofeng ; Zhang Fei ; Jia Yuhui ; Guo Weiwen ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent elevator calling control method and system

LI Liang ; Zhang Fei ; Zhong Zhaofeng ; Guo Weiwen ; LI Jiyuan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电梯配件质量测评方法、系统、设备和存储介质
Elevator accessory quality evaluating method, system, device and storage medium

Zhang Fei ; LI Liang ; Huang Dong ; Zhong Zhaofeng ; LI Jiyuan ; Bo Mingxin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevator calling system and method based on Bluetooth

LI Liang ; Zhang Fei ; Guo Weiwen ; Zhong Zhaofeng ; LI Yongjiang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevator control system and control method thereof

Zhong Zhaofeng ; Zhang Fei ; Jia Yuhui ; Guo Weiwen ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯困人事件的检测方法和系统
Method and system for detecting passenger trapping accident in elevator

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Huang Guosu ; Guo Yaping ; LI Liang ; Zhuang Xuqiang ; Zhang Fei ; Chen Yanming

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

召梯类型识别方法和系统、识别设备、可读存储介质
Elevator calling type identification method and system, identification equipment and readable storage medium

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Zhuang Xuqiang ; Zhu Wenhuan ; LI Liang ; Zhang Fei ; Wang Yinghui

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Fei
  2. LI Liang
  3. Zhong Zhaofeng
  4. Guo Weiwen
  5. Zhuang Xuqiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...