skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Zhongjian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled syntheses, characterization, and reactivity of neutral and anionic lanthanide amides supported by methylene-linked bis(phenolate) ligands

Xiaoping Xu ; Zhongjian Zhang ; Yingming Yao ; Yong Zhang ; Qi Shen

Inorganic Chemistry, Oct 29, 2007, Vol.46(22), p.9379-9388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of rare-earth metal amides bearing an imidazolidine-bridged bis(phenolato) ligand and their application in the polymerization of L-lactide

Zhang, Zhongjian ; Xu, Xiaoping ; Li, Wenyi ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Luo, Yunjie

Inorganic chemistry, 06 July 2009, Vol.48(13), pp.5715-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 19469493 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic802177y

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile syntheses of bimetallic ytterbium bisamides stabilized by a flexible bridged bis(phenolato) ligand and the high activity for the polymerization of l -lactide

Zhang, Zhongjian ; Xu, Xiaoping ; Sun, Song ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b915414k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Zj
  2. Shen, Qi
  3. Zhang, Z.
  4. Zhang, Yong
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...