skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Z. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: "Effects of Different Conservation Methods on the Genetic Stability of Potato Germplasm".(Correction notice)

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, Sept, 2011, Vol.58(5), p.949(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, 2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: 10.1134/S1021443711040030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: “Effects of Different Conservation Methods on the Genetic Stability of Potato Germplasm”

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, 2011, Vol.58(5), pp.949-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: 10.1134/S1021443711560019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J
  2. Liu, X.
  3. Zhang, Z
  4. Bai, J.
  5. Xin, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...