skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 459  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A thermodynamic study of corrosion behaviors for CoCrFeNi-based high-entropy alloys

Zhang, Boliang ; Zhang, Yi ; Guo, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14729-14738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2652-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation on end-of-life LEDs by understanding the criticality and recyclability for metals recycling

Fang, Sheng ; Yan, Wenyi ; Cao, Hongbin ; Song, Qingbin ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Journal of Cleaner Production, 1 May 2018, Vol.182, pp.624-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.01.260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective recovery of valuable metals from spent lithium-ion batteries – Process development and kinetics evaluation

Gao, Wenfang ; Song, Jiali ; Cao, Hongbin ; Lin, Xiao ; Zhang, Xihua ; Zheng, Xiaohong ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Journal of Cleaner Production, 20 March 2018, Vol.178, pp.833-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.01.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'Higgs' amplitude mode in weak ferromagnetic metals

Zhang, Yi ; Farinas, Paulo ; Bedell, Kevin; Bedell, Kevin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 23, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.12693/APhysPolA.127.153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Heavy Metals in Raw Milk Produced in Tangshan City, China

Li Aijun ; Du Ruihuan ; Zheng Baiqin ; Meng Junli ; Zhang Jianmin ; Xiang Aili ; Zhang Xin ; Qi Biao ; Wu Ying ; Zhou Xin ; Zhang Yi ; Dong Lixue ; Pang Xueliang

MATEC Web of Conferences, 01 January 2016, Vol.39, p.03006 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/20163903006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comprehensive comparison of bacterial and fungal aerobic granules: formation, properties, surface modification, and biosorption of metals

Wang, Li ; Wang, Ya-Yi ; Liu, Xiang ; Chen, Xiao-Feng ; Lee, Duu-Jong ; Tay, Joo-Hwa ; Zhang, Yi ; Wan, Chun-Li

RSC Advances, 2015, Vol.5(126), pp.104062-104070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c5ra20103a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive evaluation on effective leaching of critical metals from spent lithium-ion batteries

Gao, Wenfang ; Liu, Chenming ; Cao, Hongbin ; Zheng, Xiaohong ; Lin, Xiao ; Wang, Haijuan ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Waste Management, May 2018, Vol.75, pp.477-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2018.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release and the interaction mechanism of uranium and alkaline/alkaline-earth metals during coal combustion

Yang, Jianping ; Liu, Dongyuan ; Wang, Yujing ; Zhao, Yongchun ; Zhang, Yi ; Zhang, Junying ; Zheng, Chuguang

Fuel, 15 December 2016, Vol.186, pp.405-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-2361 ; DOI: 10.1016/j.fuel.2016.08.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation methods for assessing effectiveness of in situ remediation of soil and sediment contaminated with organic pollutants and heavy metals

Song, Biao ; Zeng, Guangming ; Gong, Jilai ; Liang, Jie ; Xu, Piao ; Liu, Zhifeng ; Zhang, Yi ; Zhang, Chen ; Cheng, Min ; Liu, Yang ; Ye, Shujing ; Yi, Huan ; Ren, Xiaoya

Environment International, August 2017, Vol.105, pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; DOI: 10.1016/j.envint.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spent lithium-ion battery recycling – Reductive ammonia leaching of metals from cathode scrap by sodium sulphite

Zheng, Xiaohong ; Gao, Wenfang ; Zhang, Xihua ; He, Mingming ; Lin, Xiao ; Cao, Hongbin ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Waste Management, February 2017, Vol.60, pp.680-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2016.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A promising approach to recover a spent SCR catalyst: Deactivation by arsenic and alkaline metals and catalyst regeneration

Li, Meng ; Liu, Biao ; Wang, Xinran ; Yu, Xiaobin ; Zheng, Shili ; Du, Hao ; Dreisinger, David ; Zhang, Yi

Chemical Engineering Journal, 15 June 2018, Vol.342, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; DOI: 10.1016/j.cej.2017.12.132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landfill CH4 oxidation and N2O emissions by aged refuse: Effects of wastewater NH4+-N incubation, heavy metals and pH

Zhang, Houhu ; Li, Weixin ; Cai, Zucong ; Zhang, Yi ; Feng, Yanhong ; Zhang, Hongling ; He, Fei

Ecological Engineering [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8574 ; DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.12.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive characterization on Ga (In)-bearing dust generated from semiconductor industry for effective recovery of critical metals

Fang, Sheng ; Tao, Tianyi ; Cao, Hongbin ; He, Mingming ; Zeng, Xianlai ; Ning, Pengge ; Zhao, He ; Wu, Mingtao ; Zhang, Yi ; Sun, Zhi

Waste Management, 15 April 2019, Vol.89, pp.212-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; DOI: 10.1016/j.wasman.2019.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PEI-grafted magnetic porous powder for highly effective adsorption of heavy metal ions

Pang, Ya ; Zeng, Guangming ; Tang, Lin ; Zhang, Yi ; Liu, Yuanyuan ; Lei, Xiaoxia ; Li, Zhen ; Zhang, Jiachao ; Xie, Gengxin

Desalination, 17 October 2011, Vol.281, pp.278-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2011.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clean hydrometallurgical route to recover zinc, silver, lead, copper, cadmium and iron from hazardous jarosite residues produced during zinc hydrometallurgy

Ju, Shaohua ; Zhang, Yifei ; Zhang, Yi ; Xue, Peiyi ; Wang, Yihui

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.192(2), pp.554-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering multi-stage nickel oxide rod-on-sheet nanoarrays on Ni foam: A superior catalytic electrode for ultrahigh-performance electrochemical sensing of glucos

Zhang, Yi ; Zhao, Dongyang ; Zhu, Wenxin ; Zhang, Wentao ; Yue, Zhihao ; Wang, Jing ; Wang, Rong ; Zhang, Daohong ; Wang, Jianlong ; Zhang, Guoyun

Sensors & Actuators: B. Chemical, February 2018, Vol.255, pp.416-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2017.08.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging behavior and precipitates analysis of the Cu-Cr-Zr-Ce alloy

Zhang, Yi ; Volinsky, Alex A. ; Tran, Hai T. ; Chai, Zhe ; Liu, Ping ; Tian, Baohong ; Liu, Yong

Materials Science & Engineering A, Jan 5, 2016, Vol.650, p.248(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.10.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoNi.sub.2S.sub.4 nanoparticles as highly efficient electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction in alkaline media.(Report)

Wang, Dezhi ; Zhang, Xiangyong ; Du, Zijie ; Mo, Zheyang ; Wu, Yefeng ; Yang, Qing ; Zhang, Yi ; Wu, Zhuangzhi

International Journal of Hydrogen Energy, Feb 2, 2017, Vol.42(5), p.3043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.09.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances on biosorption by aerobic granular sludge

Wang, Li ; Liu, Xiang ; Lee, Duu-Jong ; Tay, Joo-Hwa ; Zhang, Yi ; Wan, Chun-Li ; Chen, Xiao-Feng

Journal of Hazardous Materials, 5 September 2018, Vol.357, pp.253-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the oxygen content in obtaining tunable and strong photoluminescence from low-temperature grown silicon oxycarbide films.(Report)

Lin, Zhenxu ; Guo, Yanqing ; Song, Chao ; Song, Jie ; Wang, Xiang ; Zhang, Yi ; Huang, Rui ; Huang, Xintang

Journal of Alloys and Compounds, June 5, 2015, Vol.633, p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.02.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 459  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (454)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2006  (19)
 3. 2007đến2010  (48)
 4. 2011đến2015  (136)
 5. Sau 2015  (249)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (454)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (188)
 2. Chemistry  (66)
 3. Catalysts  (39)
 4. Catalysis  (31)
 5. Oxidation  (30)
 6. Physics  (27)
 7. Nanoparticles  (25)
 8. Carbon  (25)
 9. Adsorption  (24)
 10. Biology  (23)
 11. Cobalt  (22)
 12. Nickel  (22)
 13. Leaching  (22)
 14. Chromium  (21)
 15. Kinetics  (21)
 16. Silicon  (17)
 17. Cadmium  (15)
 18. Vanadium  (15)
 19. Syngas  (12)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (458)
 2. Chinese  (21)
 3. Japanese  (2)
 4. Italian  (1)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yi
 3. Zhang,Yi
 4. Liu, Y.
 5. Cao, Hongbin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...