skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. W. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of the Thermoelectric Properties of [Cu.sub.1.98]Se by Na Doping.(Report)

Zhu, Z. ; Zhang, Y. W. ; Song, H. Z. ; Li, X. J.

Journal of Electronic Materials, 2018, Vol.47(12), p.7514(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-5235 ; DOI: 10.1007/s11664-018-6694-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y. W.
  2. Song, H. Z.
  3. Li, X. J.
  4. Zhu, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...