skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Xiangmin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting users' domain knowledge in information retrieval using multiple regression analysis of search behaviors

Zhang, Xiangmin ; Liu, Jingjing ; Cole, Michael ; Belkin, Nicholas

Journal of the Association for Information Science and Technology, May 2015, Vol.66(5), pp.980-1000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-1635 ; E-ISSN: 2330-1643 ; DOI: 10.1002/asi.23218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of interaction design in digital libraries on user interactions

Zhang, Xiangmin ; Li, Yuelin ; Liu, Jingjing ; Zhang, Ying

Journal of Documentation, 25 April 2008, Vol.64(3), pp.438-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410810867623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting users' domain knowledge from search behaviors

Zhang, Xiangmin ; Cole, Michael ; Belkin, Nicholas

Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 24 July 2011, pp.1225-1226

ISBN: 9781450307574 ; ISBN: 1450307574 ; DOI: 10.1145/2009916.2010131

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical testing of user stereotypes of information retrieval systems

Zhang, Xiangmin ; Han, Hui

Information Processing and Management, 2005, Vol.41(3), pp.651-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2004.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of collaborative recommendations for web search: an exploratory user study

Xiangmin Zhang ; Yuelin Li

Journal of Information Science, April 2008, Vol.34(2), pp.145-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/0165551507080413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring user knowledge level from eye movement patterns

Cole, Michael J ; Gwizdka, Jacek ; Liu, Chang ; Belkin, Nicholas J ; Zhang, Xiangmin

Information Processing and Management, September 2013, Vol.49(5), pp.1075-1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2012.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the effects of user characteristics on mental models of information retrieval systems

Zhang, Xiangmin ; Chignell, Mark

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Apr 2001, Vol.52(6), pp.445-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/1532-2890(2001)9999:9999<::AID-ASI1092>3.0.CO;2-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2002, Vol.53(3), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (1)
  2. 2002đến2004  (1)
  3. 2005đến2007  (1)
  4. 2008đến2011  (3)
  5. Sau 2011  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...