skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Wei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eco-benefits assessment on urban industrial symbiosis based on material flows analysis and emergy evaluation approach: A case of Liuzhou city, China

Sun, Lu ; Li, Hong ; Dong, Liang ; Fang, Kai ; Ren, Jingzheng ; Geng, Yong ; Fujii, Minoru ; Zhang, Wei ; Zhang, Ning ; Liu, Zhe

Resources, Conservation & Recycling, April 2017, Vol.119, pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional-Level Carbon Emissions Modelling and Scenario Analysis: A STIRPAT Case Study in Henan Province, China

Zhang, Pengyan ; He, Jianjian ; Hong, Xin ; Zhang, Wei ; Qin, Chengzhe ; Pang, Bo ; Li, Yanyan ; Liu, Yu

Sustainability, 2017, p.2342 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su9122342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of anthocyanins by plant cell cultures

Zhang, Wei ; Furusaki, Shintaro

Biotechnology and Bioprocess Engineering : BBE, Dec 1999, pp.231-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12268372 ; E-ISSN: 19763816 ; DOI: 10.1007/BF02933747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, W.
  2. Zhang, Wei
  3. Fujii, Minoru
  4. Liu, Zhe
  5. Zhang, Ning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...