skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Shuyi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J. ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(20), pp.1834-1839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A. ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(2), pp.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Y.
  2. Han, Xiuqun
  3. Liu, Yang
  4. Rossiter, Stephen J.
  5. Han, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...