skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Shuyi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of color vision in nocturnal mammals

Zhao, Huabin ; Rossiter, Stephen J ; Teeling, Emma C ; Li, Chanjuan ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2009, Vol.106(22), pp.8980-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19470491 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0813201106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(20), pp.1834-1839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins.(Report)

Liu, Yang ; Cotton, James A. ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, Jan 26, 2010, Vol.20(2), p.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(2), pp.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hearing gene Prestin reunites echolocating bats

Li, Gang ; Wang, Jinhong ; Rossiter, Stephen J ; Jones, Gareth ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 September 2008, Vol.105(37), pp.13959-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 18776049 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0802097105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Shuyi
  2. Rossiter, Stephen J.
  3. Cotton, James A
  4. Cotton, James
  5. Rossiter, SJ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...