skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Nhan đề tạp chí: BMC Genomics xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Shen-Ying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HGCS: an online tool for prioritizing disease-causing gene variants by biological distance

Itan, Yuval ; Mazel, Mark ; Mazel, Benjamin ; Abhyankar, Avinash ; Nitschke, Patrick ; Quintana-Murci, Lluis ; Boisson-Dupuis, Stephanie ; Boisson, Bertrand ; Abel, Laurent ; Zhang, Shen-Ying ; Casanova, Jean-Laurent

BMC genomics, 03 April 2014, Vol.15, pp.256 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24694260 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boisson, B.
  2. Boisson-Dupuis, S.
  3. Mazel, B.
  4. Zhang, Shen-Ying
  5. Abhyankar, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...