skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: WANG xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Qi-Chun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phospholipid fatty acid patterns of microbial communities in paddy soil under different fertilizer treatments

Zhang, Qi-Chun ; Wang, Guang-Huo ; Yao, Huai-Ying

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(1), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60009-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. huo
  2. YAO Huai-ying
  3. Qi
  4. WANG Guang-huo
  5. WANG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...