skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Na xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of blends bauxite-calcination-method red mud with other industrial wastes as a cementitious material: Properties and hydration characteristics

Zhang, Na ; Liu, Xiaoming ; Sun, Henghu ; Li, Longtu

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.185(1), pp.329-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.09.038

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydration mechanism and leaching behavior of bauxite-calcination-method red mud-coal gangue based cementitious materials

Zhang, Na ; Li, Hongxu ; Liu, Xiaoming

Journal of Hazardous Materials, 15 August 2016, Vol.314, pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.04.040

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydration characteristics and environmental friendly performance of a cementitious material composed of calcium silicate slag

Zhang, Na ; Li, Hongxu ; Zhao, Yazhao ; Liu, Xiaoming

Journal of Hazardous Materials, 05 April 2016, Vol.306, pp.67-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.11.055

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate-calcium based cementitious materials prepared by MSWI fly ash and other solid wastes: hydration characteristics and heavy metals solidification behavior

Liu, Xiaoming ; Zhao, Xibin ; Yin, Haifeng ; Chen, Jiaolong ; Zhang, Na

Journal of Hazardous Materials, 05 May 2018, Vol.349, pp.262-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.12.072

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Water Supplementation on Cognitive Performances and Mood among Male College Students in Cangzhou, China: Study Protocol of a Randomized Controlled Trial

Zhang, Na ; Du, Songming ; Tang, Zhenchuang ; Zheng, Mengqi ; Ma, Guansheng

International Journal of Environmental Research and Public Health, Sep 2017, Vol.14(9), p.966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph14090966

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydration, Fluid Intake, and Related Urine Biomarkers among Male College Students in Cangzhou, China: A Cross-Sectional Study-Applications for Assessing Fluid Intake and Adequate Water Intake

Zhang, Na ; Du, Songming ; Tang, Zhenchuang ; Zheng, Mengqi ; Zhu, Yitang ; Ma, Guansheng

International Journal of Environmental Research and Public Health, May 2017, Vol.14(5), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph14050513

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydration kinetics of cementitious materials composed of red mud and coal gangue

Zhang, Na ; Li, Hong-xu ; Liu, Xiao-ming

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2016, Vol.23(10), pp.1215-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1007/s12613-016-1341-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early-age characteristics of red mud–coal gangue cementitious material

Zhang, Na ; Sun, Henghu ; Liu, Xiaoming ; Zhang, Jixiu

Journal of Hazardous Materials, 2009, Vol.167(1), pp.927-932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.01.086

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drinking patterns and hydration biomarkers among young adults with different levels of habitual total drinking fluids intake in Baoding, Hebei Province, China: a cross-sectional study

Zhang, Jianfen ; Zhang, Na ; Wang, Yan ; Liang, Shuxin ; Liu, Shufang ; Du, Songming ; Xu, Yifan ; He, Hairong ; Cai, Hao ; Ma, Guansheng

BMC Public Health, 2020, Vol.20, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-020-08558-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation, characterization, and application of an eco-friendly sand-fixing material largely utilizing coal-based solid waste

Peng, Dandan ; Wang, Yaguang ; Liu, Xiaoming ; Tang, Binwen ; Zhang, Na

Journal of Hazardous Materials, 05 July 2019, Vol.373, pp.294-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.03.092

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Dehydration and Rehydration on Cognitive Performance and Mood among Male College Students in Cangzhou, China: A Self-Controlled Trial

Zhang, Na ; Du, Song ; Zhang, Jian ; Ma, Guan

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, Vol.16(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph16111891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of fly ash on mechanical properties and hydration of calcium sulfoaluminate-activated supersulfated cement

Zhengning Sun ; Jian Zhou ; Qiulin Qi ; Hui Li ; Na Zhang ; Ru Mu

Materials, 01 May 2020, Vol.13(2514), p.2514 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1944 ; DOI: 10.3390/ma13112514

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between hydration state and pregnancy complications, maternal-infant outcomes: protocol of a prospective observational cohort study

Zhang, Na ; Zhang, Fan ; Chen, Su ; Han, Feng ; Lin, Guotian ; Zhai, Yufei ; He, Hairong ; Zhang, Jianfen ; Ma, Guansheng;

BMC Pregnancy and Childbirth, 2020, Vol.20, p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712393 ; DOI: 10.1186/s12884-020-2765-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between the content of intracellular and extracellular fluid and the amount of water intake among Chinese college students

Zhang, Na ; Zhang, Jianfen ; Du, Songming ; He, Hairong ; Yan, Xinyu ; Ma, Guansheng

Nutrition & Metabolism, 2019, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-7075 ; DOI: 10.1186/s12986-019-0397-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (3)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Na
 2. Zhang, N
 3. Liu, Xm
 4. Na Zhang
 5. Liu, Xiaoming

theo chủ đề:

 1. Hydration
 2. Engineering
 3. China
 4. Law
 5. Urine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...