skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Mingkui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-transport of dissolved organic matter and heavy metals in soils induced by excessive phosphorus applications

Zhang, Mingkui ; Zhang, Huimin

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(4), pp.598-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60151-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and chemical forms of potentially toxic metals in road-deposited sediments from different zones of Hangzhou, China

Zhang, Mingkui ; Wang, Hao

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(5), pp.625-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62317-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Mk
  2. Zhang, Mingkui
  3. Mingkui Zhang
  4. Zhang , Mingkui
  5. Mingkui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...