skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Ma, Wei-Ying xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EnjoyPhoto: a vertical image search engine for enjoying high-quality photos

Zhang, Lei ; Chen, Le ; Jing, Feng ; Deng, Kefeng ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.367-376

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180719

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deng, Kefeng
  2. Chen, L.
  3. Ma, W.-Y.
  4. Zhang, Lei
  5. Ma, Wei-Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...