skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Kui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy

Xu, Yu-Lei ; Zhang, Kui ; LI, Xing-Gang ; Lei, Jian ; Yuan, Hai-Bo ; Liu, Zheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2012, Vol.22(11), pp.2652-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61513-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization heat treatment of Mg-7.68Gd-4.88Y-1.32Nd-0.63Al-0.05Zr alloy

Zhang, Guodong ; LI, Xinggang ; MA, Minglong ; LI, Yongjun ; Shi, Guoliang ; Yuan, Jiawei ; Zhang, Kui

Journal of Rare Earths, May 2014, Vol.32(5), pp.445-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Xg
  2. Zhang, Kui
  3. Zhang, K.
  4. Liu, Zheng
  5. Yuan, Hai-Bo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...