skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Jing xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of Cr(VI) from Aqueous Solution by Nanoscale Zero-Valent Iron Grafted on Acid-Activated Attapulgite

Quan, Guixiang ; Zhang, Jing ; Guo, Jing ; Lan, Yeqing

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(6), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-1979-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Characterization of Activated Carbons from Peanut Shell and Rice Bran and a Comparative Study for Cr(VI) Removal from Aqueous Solution

Zhang, Jing ; Wang, Ruimin ; Cao, Xiaoyan ; Li, Ying ; Lan, Yeqing

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(7), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2032-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphine in the Lower Atmosphere of Qingdao--A Coastal Site of the Yellow Sea (China)

Li, Jian-Bing ; Zhang, Gui-Ling ; Zhang, Jing ; Liu, Su-Mei ; Ren, Jing-Ling ; Hou, Zhong-Xin

Water, Air and Soil Pollution, Nov 2009, Vol.204(1-4), pp.117-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0031-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Degradation of Congo Red by Sodium Persulfate Activated with Zero-Valent Zinc

Li, Ying ; Li, Hui ; Zhang, Jing ; Quan, Guixiang ; Lan, Yeqing

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(9), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2121-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J.
  2. Zhang, Jing
  3. Lan, Yeqing
  4. Zhang , Jing
  5. Li , Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...