skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Rivers, Mark L xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Jin S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Jin S.
  2. Rivers, M.L.
  3. Zhang, Dongzhou
  4. Dera, P.K.
  5. Zhang, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...