skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precipitation behaviors of 14H LPSO lamellae in Mg.sub.96Gd.sub.3Zn.sub.0.5Ni.sub.0.5 alloys during severe plastic deformation.(Metals)

Liu, Wei ; Zhang, Jinshan ; Xu, Chunxiang ; Zong, Ximei ; Zhu, Wei ; Ma, Qiangqiang

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(22), p.13271(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1431-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Mg content on the microstructures and mechanical properties of cast Al–2Li–2Cu–0.2Zr alloy

Zhang, Xiaolong ; Zhang, Liang ; Wu, Guohua ; Shi, Chunchang ; Zhang, Jinshuo

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(1), pp.791-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2826-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of holding time on microstructure and mechanical properties of Si 3 N 4 /Si 3 N 4 joints brazed with Au58.7Ni36.5V4.8 filler alloy

Sun, Y. ; Zhang, J. ; Fan, G. ; He, Y. ; Shibayanagi, T.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(17), pp.5830-5837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5539-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Zn addition on the precipitation behaviors of Al-Mg-Si-Cu alloys for automotive applications.(Original Paper)

Guo, M. X. ; Zhang, X. K. ; Zhang, J. S. ; Zhuang, L. Z.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(3), p.1390(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0433-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residual stress distribution and microstructure in the friction stir weld of 7075 aluminum alloy.(Original Paper)

Ji, Pengfei ; Yang, Zhongyu ; Zhang, Jin ; Zheng, Lin ; Ji, Vincent ; Klosek, Vincent

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(22), p.7262(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9280-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of brazing temperature on microstructure and mechanical properties of [Si.sup.3][N.sup.4]/[Si.sup.3][N.sup.4] joints brazed with Ag-Cu-Ti + Mo composite filler

He, Y.M. ; Zhang, J. ; Wang, X. ; Sun, Y.

Journal of Materials Science, April 15, 2011, Vol.46(8), p.2796(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined effect of texture and nanotwins on mechanical properties of the nanostructured Cu and Cu–Al films prepared by magnetron sputtering

Zhang, P. ; Zhang, J. ; Li, J. ; Liu, G. ; Wu, K. ; Wang, Y. ; Sun, J.

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(4), pp.1901-1907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8753-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural evolution, mechanical properties, and electronic structure of Al–Mg–Si compounds from first principles

Zhang, Bo ; Wu, Lailei ; Wan, Biao ; Zhang, Jingwu ; Li, Zhihong ; Gou, Huiyang

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(19), pp.6498-6509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9209-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of an austenitizing pretreatment on the morphology and distribution of the retained austenite and mechanical properties of TRIP590 steel

Li, Junbo ; Zhang, Jian ; Li, Qiuhe ; Guo, Dan ; Liu, Yandong ; Meng, Qingge

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(22), pp.15667-15678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2703-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Zn concentration on the microstructures and mechanical properties of extruded Mg–7Y–4Gd–0.4Zr alloys

Liu, Ke ; Zhang, Jinghuai ; Sun, Wei ; Qiu, Xin ; Lu, Huayi ; Tang, Dingxiang ; Rokhlin, L. ; Elkin, F. ; Meng, Jian

Journal of Materials Science, 2009, Vol.44(1), pp.74-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-3122-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of temperature on bending behavior of woven fabric-reinforced PPS-based composites.(Polymers)

Wang, Shiyu ; Zhou, Zhengong ; Zhang, Jiazhen ; Fang, Guodong ; Wang, Yue

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(24), p.13966(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1480-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J
  2. Li, J.
  3. Sun, Y.
  4. Zhou, Zhengong
  5. Sun, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...