skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa xxx: xxx xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Huimin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-transport of dissolved organic matter and heavy metals in soils induced by excessive phosphorus applications

Zhang, Mingkui ; Zhang, Huimin

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(4), pp.598-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60151-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Huimin
  2. Huimin Zhang
  3. Mingkui Zhang
  4. Zhang, HM
  5. Zhang, Mingkui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...