skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Dowd, Bryan xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Hui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection Bias and Utilization of the Dual Eligibles in Medicare and Medicaid HMOs

Zhang, Hui ; Kane, Robert ; Dowd, Bryan ; Feldman, Roger

Health Services Research, Oct 2008, pp.1598-1618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2008.00861.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Hui
  2. Zhang, H
  3. Feldman, Roger
  4. Dowd, B
  5. Dowd, Bryan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...